Wat is de PPS-Databank?

Inventaris PPS-projecten in Vlaanderen

Voeg zelf een PPS-project toe

Zoek snel inspirerende projecten

PPS DATABANK

Start Projectfiches Zelf een project toevoegen

Privacyverklaring

De Vlaamse overheid respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt om de informatie op de PPS-databank up-to-date te kunnen houden. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor andere doeleinden gebruikt.

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens.

Lees deze privacyverklaring aandachtig. We leggen erin uit waarom en hoe wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze beschermen en hoelang wij deze bewaren. We bewaren uw gegevens zo veilig als redelijkerwijze mogelijk, beschermen deze tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang en wij behandelen uw persoonsgegevens mits strikte naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ('AVG‘).

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De ’verwerkingsverantwoordelijke‘ voor de persoonsgegevens is het Departement Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid.

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de volgende doeleinden:

De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming. Bij toestemming kunt U ten alle tijde uw toestemming intrekken door dit te mailen naar pps@vlaanderen.be.

Welke categorieën van uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben of op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden. Anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid om u te identificeren, worden bijgevolg niet als persoonsgegevens beschouwd.

Wij verwerken volgende gegevens in het kader van de PPS-databank:

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Personeelsleden van het Departement Kanselarij en Bestuur, van Confederatie Bouw, van Uitgeverij Politeia en freelance projectmedewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens op basis van een strikte ’need-to-know‘ basis voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang de projectfiche waar ze betrekking op hebben, gepubliceerd is op de PPS-databank. Na het offline halen van een projectfiche bewaren we uw persoonsgegevens nog maximaal een jaar.

Op welke rechten kan ik mij beroepen in verband met de verwerking van mijn gegevens?

U kunt op ieder moment uw gegevens bekijken en aanpassen door te mailen naar pps@vlaanderen.be. U hebt bovendien het recht om het Departement Kanselarij en Bestuur op ieder moment te contacteren via pps@vlaanderen.be met het verzoek om:

Hebt u vragen, opmerkingen of problemen met betrekking tot deze privacyverklaring of over de manier waarop het Departement Kanselarij en Bestuur gegevens verzamelt en verwerkt? Mail dan naar dpo.dkb@vlaanderen.be.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Bevestiging privacyverklaring Door een projectfiche in te dienen, bevestig ik deze privacyverklaring te hebben gelezen en begrepen en stem ik in met de inhoud ervan.